Kilinochchi Deanery

Kilinochchi Deanery
Dean:Rev. Fr. A. Jesuthasan
Parish Priest
St. Theresa’s Church, Kilinochchi
01. Kilinochchi
02. Paranthan
03. Uruthirapuram
04. Valappadu
05. Poonakary
06. Mulankavil
07. Mallavi
08. Akkarayan
09. Vaddakachchi
10. Kumulamunai