Point Pedro Deanery

Point Pedro Deanery
Dean:Rev. Fr.A.J.Yavis
The Parish Priest
St. Thomas’ Church, Point Pedro
01. Point Pedro
02. Karaveddy
03. Sakkodai
04. Achuveli
05. Manatkadu
06. Thalayady
07. Mirusuvil
08. Palai
09. Chavahachcheri