Tharmapuram

Parish Priest
Rev.Fr.A. Anton Stephan
St. Francis Xavier’s Church, Tharmapuram
Phone: 021 206 0440
Main Church
St. Francis Xavier’s Church, Tharmapuram
Sub Stations
Infant Jesus Church, Kallaru
St. Sebastian’s Church, Periyakulam
St. Peter’s Church, Visvamadu
Divine Mewrcy Church, Peramanthanaru

Leave a Reply