Passaiyoor

Parish Priest
Rev.Fr. Jero Selvanayagam
St.Antony’s Church, Passaiyoor
Phone: 021 222 2481
Asst.Parish Priest
Rev.Fr.T. Sebajeevan
Main Church
St.Antony’s Church
Sub Stations
St.Joseph’s Church Valampuram
Annai Velankanni, Elliloor
St.James’, Vasanthapuram
Christ the Redemeer, Maniyanthodam
St.Sebastian’s, Uthayapuram
St.Philipneris’, Poompukar
Annai Velankanni, Ariyalai East

Leave a Reply