Mulankavil

Parish Priest
Rev.Fr.S.M.P.Ananthakumar
St. Mary’s Church, Mulankavil
Phone:
Main Church
St. Mary’s Church, Mulankavil
Sub Stations
Church of Our Lady of Rosary, Irannai Matha Nagar
St. Joseph Vaz’s Church, Irannai Matha Nagar
Church of Our Lady of Rosary, Iranitheevu
St. Sebastian’s Church, Iranitheevu
Infant Jesus Church, Mulankavil
St. Joseph’s Church, Nagapaduwan
St. Antony’s Church, Pallawaryankaddu
St. Mary’s Church, Cholai
St. Antony’s Church, Jeyapuram
Infant Jesus Church, Jeyapuram

Leave a Reply