Mankulam

Parish Priest
Rev.Fr.James Pathinathan
St. Agnes’ Church, Mankulam
Phone:021 206 0099
Main Church
St. Agnes’ Church, Mankulam
Sub Stations
St. Antony’s Church, Vadakadu
Infant Jesus Church, Ambalpuram
Church of Our Lady of Velankanni, Vavunikulam
St. Antony’s Church, Vadakadu
Infant Jesus Church, Kulanthijesukirammam
Church of Our Lady of Lourdes, Panikankulam
St. Joseph’s Church, Puthijanagar

Leave a Reply