Manipay

Parish Priest
Rev.Fr.S.J.Q.Jeyaranjan
St. Antony’s Church, Manipay
Phone:
Main Church
St. Antony’s Church,(Shrine),Manipay
St. Anne’s Church,Manipay
Sub Stations
St.Joseph’s Church, Alady
St. Jude’s Church, Suthumalai
 Our Lady of Madhu, Kaddudai
Karththar Church, Puthumadam

Leave a Reply