Manalkadu

Parish Priest
Rev.Fr.S.Duke Vincent
St.Antony’s Church
Phone: 021 320 2490
Main Church
St.Antony’s Church
Sub Stations
St.Peter’s Church, Potpathy
St. Mary’s Church, Kudathanai, North
Madhu Matha Church, Kudathanai (Shrine)

Leave a Reply