Kumulamunai

Parish Priest
Rev.Fr.A. Mac Mayooran
St. Antony’s Church, Kumulammuai
Phone:
Main Church
St. Antony’s Church, Kumulammuai
Sub Stations
St. James’ Church, Nachchikuda
St. Thomas’ Church, karadikundu
St. Peter’s Church, Nochchimunai
Church of Our Lady of Velankanni, Nachchikuda
Infant Jesus Church, Nachchikuda
Holy Spirit’s Church, nachchikuda

Leave a Reply