Kokulai

Parish Priest
Rev.Fr.Stan Philip OMI
Asst. Parish Priest
Rev.Fr.L. R. Jude Avalin OMI
St. Sinthathurai Matha Church, Kokulai
Phone:
Main Church
St. Sinthathurai Matha Church, Kokulai
Sub Stations
St. Jude’s Church, Naayaru
St. Michael’s Church, Puliamunai
St. Anne’s Church, Mukathuvaram
St. Sebastian’s Church, Mukathuvaram

Leave a Reply