Iranapalai

Parish Priest
Rev.Fr.S. A. Aurdchelvan
Asst. Parish Priest
Rev.Fr.P. Renard Cherilness
St. Fatima’s Church, Iranaipalai
Phone:
Main Church
St. Fatima’s Church, Iranaipalai
Sub Stations
Holy Rosary Church, Valiyanmadam
Church of Our Lady of Refuge, Matahlan
Infant Jesus Chruch (Shrine)
St. Sebastian’s Church, Ananthapuram
Christ the King’s Church, Kively

Leave a Reply