‘கொவிட் – 19’தடுப்பூசிபெற்றுக் கொண்ட அருட்பணியாளர்

02.06.2021 புதன்கிழமை இன்று யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரியில் இடம்பெற்ற ‘கொவிட் – 19’ தடுப்பூசி முகாமில் யாழ். நகரில் பணியாற்றிவரும் சில அருட்பணியாளர்களும் தடுப்பூசியினைப் பெற்றுக் கொண்டார்கள்.

Your email address will not be published. Required fields are marked *