தூய ஆவியானவரின் வருகைக்கான திருவிழிப்பு ஆராதனை

தூய ஆவியானவரின் வருகைக்கான திருவிழிப்பு ஆராதனை.

தூய ஆவியானவரின் வருகைக்கான திருவிழிப்பு ஆராதனை மாலை 7.00மணிக்கு லேரலையாக யாழ் ஆயரில்ல சிற்றாலயத்திலிருந்து.

Posted by இறை ஒளி on Saturday, May 30, 2020

Your email address will not be published. Required fields are marked *