JAFFNA RC DIOCESE.ORG

Jaffna RC Diocese

ஆயர் அவர்களின் வளலாய் கிராமத்தைச் சந்தித்தார்

2

23. 4. 2017 அன்று மாலை மறைமாவட்ட ஆயர் அவர்கள் வளலாயில் அமைந்திருக்கிற மடுமாதா அன்னை ஆலயத்தையும் மற்றும் அங்கு வாழ்ந்து வருகின்ற மக்களையும் சந்தித்துள்ளார்.

Category: Bishop

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*